Çelik Konstrüksiyon Tasarım İmalat ve Montajı

1. Giriş
Geçmiş yıllarda Harita ve Kadastro Mühendisliği olarak adlandırılan bu meslek dalı adını ifade ettiği dar
ve sınırlı çalışma alanına sahipti.Bugün ise , gelişen teknolojiye de paralel olarak farklı sektörlerde, farklı
meslek disiplinleri ile birlikte çalışma imkanı bulmaktadır. Bu sektörlerden bazıları;
• Çelik Konstrüksiyon İmalatları ve Montajı
• Gemi İnşaatı Sanayi
• Endüstriyel Tesisler
• Otomotiv Sektörü
• Makina Parçaları ve Fabrika Montajı
Bu yazımızda, yukarıda belirtilen Çelik Konstrüksiyon İmalatı ve Montajında meslektaşlarımızın üstlenmiş oldukları görevler, çalışma koşulları ve karşılaştıkları zorluklar anlatılmaya çalışılacaktır.

2. Genel
Modern üretimin; hızlı, kaliteli,ekonomik ve en az hatayla üretim koşulları gerek ülke içinde gerekse uluslararası pazarda yer almak ve burada kalıcı olmak isteyen firmalar için olmazsa olmaz koşul haline gelmiştir. Müşteri beklentilerinin etkilendiği, sürekli gelişen ve değişen ürünlerin; hızlı, kaliteli ve ekonomik olarak üretilme gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Kaliteli üretim ve üretim sırasında maliyetler en aza indirgenerek karlılık ve rekabet gücü arttırılabilir.Bütün bunlar da modern ve doğru aletlerin kullanılması ve kalifiye elemanlarla mümkündür.Ülkemizde ciddi ve büyük anlamda üretim yapan sadece birkaç Çelik Konstrüksiyon ve İmalat Fabrikası mevcuttur.Bu fabrikalarda sadece ülke içerisindeki projeler için değil, yurt dışındaki birçok büyük hacimli ve çok ciddi projeler içinde çelik imalatı yapılmaktadır.Bu imalatların yapımında bir çok meslek disiplini birlikte çalışmaktadır.Bu meslek dallarından biride Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğidir.
Bu tür projelerde meslektaşlarımızın görevi, parçaların boyutsal ölçme, değerlendirme ve analizini yapmaktır.

Özellikle büyük ebatlı çelik parçaların üretim ve kalite kontrolünü yapmak amacıyla çok sayıda ölçme değerlendirme ve analizler yapılmaktadır. İyi kalitede ürün elde etmek için bu ölçme değerlendirme işlemleri sadece ürünün bitiminde değil üretimin her aşamasında yapılmaktadır. İmalatlar yapılırken bir sonraki aşama olan montaj işlemi her zaman gözönünde bulundurulur ve buna göre stratejiler belirlenir.

Aşağıda, çelik imalatlarında ölçü kontrolü ve çelik montajı yapılırken,uygulanan ölçme yöntemleri, kullanılan ekipmanlar, ölçü hassasiyeti ve standartlar, altlıklar ve bunların klasik haritacılıktan farkları sırası ile açıklanmaya çalışılacaktır.[/vc_row]

Mimari Özgürlük – Geniş Açıklıklar – Narinlik – Hafiflik – Depreme Dayanım – Prefabrikasyon – Kolay Denetim – Hızlı Yapı Üretimi – Ekonomi – Değişim – Dönüşüm – Güçlendirme – Revizyon kolaylıkları – Taşıma Kolaylıkları

3. Ölçme Yöntemleri
Klasik haritacılıkta uygulanan ölçme yöntemleri ile çelik imalatları ve montajında uygulanan ölçme yöntemleri arasında fark vardır. Klasik haritacılıkta, poligon , nirengi gibi koordinatları bilinen sabit noktalardan yararlanılarak ölçüm yapılmaktadır. Çelik imatlarları ve montajında ise parçanın, imalatının yapıldığı alan ve konumu her zaman değişkenlik gösterdiği için koordinatları bilinen sabit noktaların kullanılması uygun değildir. Aksi taktirde sonuca çok geç ulaşılmış olunur. Burada uygulanacak ölçme yöntemin seçiminde, dikkat edilmesi gereken konu, parçanın en doğru ve en kısa zamanda ölçülüp, sonuçların en kısa sürede değerlendirilmesinin yapılabileceği yöntemi
bulmaktır.Aksi taktirde, ölçme ve değerlendirmenin gecikmesi sonucunda, yüzlerce usta, işçi ve makinalar bekletilerek, maliyetin artmasına , kar oranının düşmesine ve rekabet gücünün azalmasına neden olmaktadır (Örneğin; 300 kişinin çalıştığı bir fabrikada,sonuca 30 dakikada ulaşılabilecek yöntem yerine, aynı sonucu 6 saatte elde ebilen bir ölçme yöntemi uygulanırsa ,maliyetin ne kadar artacağı basit bir matematik hesabıyla ortaya çıkacaktır).Bu nedenle meslektaşlarımızın,uygulayacağı ölçme yöntemini belirlerken doğruluk ve zaman ifadelerini gözönünde bulundurmaları gerekir. Özellikle büyük ebatlı ve karmaşık yapıya sahip çelik imalatlarının ve montajının ölçümünde, en çok “Geriden Kestirme” yöntemi uygulanmaktadır.

Parçaların değerlendirme ve analizleri üç boyutlu yapılır. Dolayısı ile her noktanında koordinatlarının üç boyutlu (X,Y,Z) olarak hesaplanması, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Proje ve resim üzerinden hesaplanan teorik koordinatlar ile ölçü sonucunda bulunan koordinatlar karşılaştırılarak, aralarındaki farklar bulunur. Toleransı aşan noktalarda gerekli işlemler yapılır( Parça uzun ise kesilir; kısa ise, önce bağlantı yapılacak parça uzun yapılır, bu mümkün değilse kaynakla dolgu yapılır.Eğrilik varsa tav yapılarak ( çok yüksek derecede ısıtılır ) hata miktarlarının tolerans değerleri içerisinde kalması sağlanır.

4. Standartlar ve Ölçme Hassasiyeti
Klasik jeodezik ölçmelerde standartlar ve ölçme hassasiyeti “cm” mertebesindedir. Oysa çelik imalatı ve montajındaki standartlar ve ölçme hassasiyeti “mm” mertebesindedir. Dolayısı ile standartlar ve ölçü hassasiyeti bakımından da aralarında farklar bulunmaktadır.

Çelik imalatlarında kullanılan standartlar, imalatı yapılan projeye göre değişiklikler göstermektedir. Standart değerleri, müşteri ve ya bu konuda uzman kuruluşlar tarafından belirlenmektedir. Bu standartlar “mm” olarak belirlenir. Dolayısı ile ölçmeninde “mm” hassasiyetinde yapılması gerekir. Kritik imalatlarda hassasiyet 1mm veya 2mm kadar düşmektedir.

Ölçü hassiyetini etkileyen diğer bir konuda, atmosfer koşullarıdır. Hassas ölçme yapabilmek için; Hava Sıcaklığı, Atmosfer Basıncı ve Havadaki Nem miktarının hassas olarak belirlenip, bulunan “Toplam ppm” değerinin ölçme aletine girilmesi gerekir. Ayrıca malzeme sıcaklığının belirlenmesi gerekir. Çünkü çelik parçalar, ısı değişikliği sonucunda boyutsal değişikliğe uğramaktadır. Dolayısı ile hesap yapılırken, malzeme sıcaklık farkınında dikkate alınması gerekir.

Çelik için uzama miktarı ( ∆l ) =Lo x C x ∆t ‘dir.
∆l = Uzama miktarı
Lo= Malzeme boyu
C = Uzama katsayısı
∆t = Isı farkı

5. Ölçme İşlerinde Kullanılan Ekipmanlar
Yukarıda bahsedilen standartları ve ölme hassasiyetini yakalamak için buna uygun ölçme ekipmanları kullanılmalıdır. Bunlar;

• En başta, çok hassas ölçme özelliğine sahip(Standart Sapması en fazla 2mm+2ppm) Total Stationlar gelmektedir.
• Teodolit,
• Nivo,
• Prizma katsayısı “ 0 “ olan klasik reflektör,
• Prizma katsayısı “ 34.4mm “ olan kağıt reflektör,
• Prizma katsayısı “17.5mm “ olan mini reflektör,
• Boyu 200 mm olan mini jalon,
• Metre ( 5 m ve 20m’lik )
• Çelik Gönyeler ve Çelik Mastarlar

Burada dikkat edilmesi gereken konu, hassas ölçüm yapabilmek için, kullanılan ekipmanlar kadar ekipmanların kullanıldığı yerler ve Total Station’ın konumuda çok önemlidir. Örneğin; kağıt reflektör okumalarında , alet mümkün olduğunca kağıt reflektörün tam karşıdan görebilecek yere kurulmalıdır. Aksi taktirde açı daraldıkça, kağıt reflektörün gelen ışını yansıtma yüzdesi azalacak dolayısı ile istenilen hassasiyette değerler elde edilemeyecektir.

6. Altlık
Haritacılıkta, altlık olarak topoğrafik haritalar kullanılır. Çelikte ise, teknik resim kurallarına göre çizilmiş iki boyutlu imalat ve montaj resimleri kullanılmaktadır. Ölçme ve değerlendirme sonucunda elde edilen sonuçlar teknik resim kurallarına göre yapılan çizimler üzerinde gösterilir.

7. Yer ve Zaman Baskısı
Bu işlerde karşılaşılan en büyük sıkıntı, zamanın kısıtlı olması ve ölçü yapmak için uygun yer bulunamamasıdır. Özellikle fabrika içerisinde, büyük parçaların imalatı yapıldığı için ölçü yapmak için alete uygun yer bulunmasında sıkıntılar yaşanmaktadır.Bazen bir parçayı ölçmek için iki veya üç defa alet kurmak zorunda kalınıyor. Bu durum yapılan ölçümün hassasiyetini ve süresini etkilemektedir.

Ölçü yapılırken dikkate alınması gereken en önemli krıterlerden biriside, zamandır. Çünkü, sonuca en kısa zaman da ulaşılarak, imalat ekiplerinin önünün açılması gerekir. Aksi taktirde onlarca ve hatta yüzlerce işçi ve makina bekletilerek yapılan imalatın, maliyetinin artmasına ve firmanın zarara uğramasına neden olunur.

Devamını oku

Çevre dostu inşaat

Küresel ısınma, susuzluk, çevre kirliliği ve doğal kaynakların hızla tüketilmesi yapı sektöründe çevre dostu binaların yapılmasını gündeme getirmiştir. Çevre dostu bina yapımına ilgi giderek artarken yeşil bina olarak tabir edilen yapılar ortaya çıkmıştır. Belli standartlar getirilerek sertifikalanmakta olan yeşil binalar yapı sektöründe daha değerli, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan binalar olarak yeni bir yönelim ve sektör ortaya çıkarmıştır.

Binalar, dünyada enerjinin yaklaşık üçte birinin kullanmaktadır. Yeşil bina uygulamaları ile enerji tasarrufu, doğayı koruma ve konforlu bir yaşam ortamı hedeflenmektedir.

Binaya “yeşil bina” ünvanını; yer seçimi, tasarım, inovasyon binada kullanılan yapı malzemelerinin özellikleri, yapım tekniği, atık malzemelerin yeniden kullanımı konularındaki seçici yaklaşımlar vermektedir.

Devamını oku

Akıllı evlerde kullanılan teknolojiler ve elektronik araçlar

1. 1 NİSPİ MANTIK 

Nispi mantık, insanların kullandıkları düşünce metodunu bilgisayarlara aktarmakta, adeta bilgisayarların insan gibi düşünmesini temin etmektedir. Başka bir ifadeyle, nispi mantık, kelimelerle matematiği birbirine bağlamaktadır. Bilgisayarlar nispi dizileri kullanarak akıl yürütmeler yaptıkça, çok daha hassas, verimli ve tesirli sonuçlar verebilmektedirler. Kâinatta, gerçek hakikatlerden çok nispi hakikatler mevcuttur. Bu yüzden eşya ve hadiseler, nispetler perspektifinde ele alındıkça, çok daha doğru ve verimli sonuçlar elde edilebilir. Nispi mantık, bu yaklaşımda kullanılabilecek oldukça tesirli bir mantık anlayışıdır. Özellikle teknolojik uygulamalar, nispi mantığın kâinattaki azami tasarruf prensibine ne kadar uygun olduğunu göstermektedir. Madde, zaman ve enerji israfını minimuma düşürmek için bu mantıktan yararlanılabilir. Ancak, mevcut nispi mantık anlayışının da mükemmel olduğu söylenemez. Sistemler büyüyüp karmaşıklaştıkça, nispi mantık kurallarının da kontrol edilemeyecek kadar karmaşıklaştığını öne sürerek meseleye ihtiyatla yaklaşan bilim adamlarının da bulunduğunu ifade etmekte fayda vardır.

1. 2. TELEMETRİ

Telemetri, kablosuz ya da sabit bir ağ aracılığıyla cihazların uzaktan izlenebilmesi ya da kontrol edilebilmesidir. Telemetri, cihazlarla yerinde temasa gerek kalmadan uzaktan iletişim kurabilmeyi sağlar. Telemetri sayesinde kablosuz ağlar ya da radyo linkleri üzerinden cihazlara birtakım komutlar göndermek, cihazın durumu hakkında merkeze bilgi iletmek, cihazla merkez arasında bilgi alışverişinde bulunmak mümkündür. Örneğin, bir otomobil yarışı sırasında, telemetri sayesinde aracın durumuyla ilgili bazı bilgiler yarış anında merkeze gönderilebilir. Telemetri uygulamalarına çeşitli endüstrilerde rastlanabilir. Akıllı ve hizmet yönelimli işletmeler, telemetrinin avantajlarını kullanarak harcamaları azaltabilirler. Sayaç kendisini okuyup sonucu kablosuz ya da sabit bir şebeke üzerinden gönderebiliyorsa, bir sayaç okuma görevlisine ihtiyaç olmaz. Müşteri hizmetlerini geliştirebilirler. Mesela, bir doğalgaz dağıtım firması, ev sahibini arayarak doğalgazlı su ısıtıcısının bozulduğunu, bir teknisyenin gelip tamir edeceğini söyleyebilir. GPRS, GSM tabanlı sistemler dahilinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, paket anahtarlamalı bir veri iletişim servisidir. Mobil şebeke abonelerine paket tabanlı veri hizmetleri sağlayan GPRS, ilave paket anahtarlama düğümleri kullanarak mevcut GSM altyapısı bünyesinde çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bu da, GPRS kapsama alanının hızlı ve kolay bir şekilde elde edilebilmesi anlamına gelir. GPRS ’de önemli veri iletişim protokollerinin çoğu desteklenecek ve bir mobil terminalden (örneğin bir cep telefonu) dünya üzerindeki hemen hemen tüm veri kaynaklarına direkt olarak erişim imkanı sağlanacaktır.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam efficitur rutrum diam, ut commodo ipsum elementum ac. Duis quis iaculis purus, eget mattis urna. Quisque consectetur odio ac ante fermentum malesuada. Nullam eget lectus euismod, rutrum quam quis, venenatis ligula. Integer egestas elit ipsum. Vivamus nec egestas turpis, et semper neque.

1.3. X-10 TEKNOLOJİSİ 

X-10, evdeki lambaları, cihazları ve diğer ekipmanları zaten var olan 220 volt luk elektrik kabloları üzerinden kumanda etmeye yarayan bir iletişim dilidir. Hiçbir ekstra kablolama gerektirmez. X-10 ürünleri bir akıllı eve rahatça kurulup çalıştırılabilir. Taşınması çok kolay olduğundan her yere götürülebilir. Bu ürünler kullanıcının kendi kendine kurup çalıştırması için tasarlanmıştır. X-10 ’un lambaları ve cihazları kumanda edebilmesi için verici ve alıcılardan oluşan basit bir mantığı vardır. Vericiler elektrik kabloları üzerinden alıcılara sinyal gönderirler. Alıcılar bu sinyali yorumlayarak ne yapacaklarına karar verirler. Uzaktan kumanda cihazları, ayarlanan saate göre komut gönderen zamanlayıcılar, ses veya bilgisayar arabirimi, verici olabilir. Alıcılar ise kendilerine gönderilen sinyallere göre, kendilerine bağlı cihazlara açma, kapama, kısma gibi kumandaları uygularlar. Prizlere takılabilen portatif modüller veya buat içi modüller, alıcı olabilir.

1. 4. CAT 5 

Alt yapı olarak Cat 5 kablo kullanan sistemlerin, X10 ’dan en büyük farkı elektrik sinyali yerine bilgi akışı olmasıdır. Cihazlar çalışmaları için gerekli enerjiyi güç hatlarından alıp, iletişim için data kablosu kullanırlar. Gönderilen data bilgileri hangi adrese gidileceğini, hangi işlemin gerçekleştirileceğini içerir. X10 sistemine göre daha karmaşık ve detaylı bir alt yapıya sahip kablolu akıllı ev sistemleri, maliyet açısından bir üst seviyededirler ve bunun karşılığı olarak da daha fazla kontrol ve kumanda yeteneği sunmaktadırlar. Kablolu akıllı ev sistemlerinin en büyük dezavantajı, binalarda tekrar kablolama ihtiyacıdır. Duvarlarda yapılacak tadilatlar ile kurulabilen bu kablo alt yapısı, yeni inşa edilen binalarda sorun olmadığından kaba inşaat zamanında ek bir kablo çekimi ile çözülebilmektedir. Kablolu akıllı ev sistemleri genelde bir ana işlemci ve ek kontrol birimlerinden oluşur. Bu ek kontrol birimleri binada kullanılacak aydınlatma, panjurlar, motorlar, su pompaları, güvenlik, ses ve görüntü sistemleri gibi alt sistemlerin ihtiyaçlarına göre belirlenir.Akıllı eve dahil edilecek alt sistemlere göre gerekli sayıda dim kontrol, motor kontrol, switch kontrol, giriş kontrol ve telefon arabirim modülleri ile kontrol üniteleri konulur. Dim kontrol modülleri tüm aydınlatmadan ziyade, seçilen belirli mekanlardaki belirli ışıkların karatma işlemi için kullanılır. Motor kontrol modülleri genelde elektrikli panjurlar, pencereler, çatı kapakları gibi aç-kapa komutlu motorlar için seçilmektedir. Switch modülleri ile aç-kapa komutlu aydınlatmalar, havalandırma motorları, su pompaları ile sulama motorları ve aç-kapa kumanda ile çalışacak ek cihazlar bağlanır. Giriş kontrol modülleri her türlü algılayıcı, manuel kumanda cihazları ve diğer sistemlerden alınan bilgiye göre sistem içerisindeki bütün cihazların kumandasını yapabilirler. Bu modüller hareket dedektörleri, ışık sensörleri, tuşlar, anahtarlar, limit switchler, yangın ihbar sistemleri ve hırsız alarm sistemleri gibi cihazlar için kullanılır. Telefon arabirimi ise akıllı ev sistemini telefon hattı üzerinden kumanda etmek için kullanılır. Bazı kablolu akıllı ev sistemlerinde telefon arabirimi ile cihazların durumu hakkında sesli rapor da alınabilmektedir. Kontrol üniteleri ise tüm bu alt yapının kumandasını sağlayacak tuş panelleri, uzaktan kumandalar ve tuşlar olabilir. Bu üniteler ile aydınlatma, perde, panjur motorları kumanda edilebilmekte, her buton sistem içerisindeki her cihaza yönlendirilebilmekte, butonlar aydınlatma ve motor zonlarını tek tek veya grup olarak kumanda edebilmekte, senaryolar yüklenebilmekte, programlama ile butonlara değişik çalışma prensipleri uygulanabilmektedir.

1. 5. RF SİSTEMLER 

Görsel açıdan daha dekoratif seçenekler sunan kablolu sistemler, müşterilerin isteğine uygun renk ve kaplama seçeneklerinde de üretilebilir. Aynı dekoratif çeşitlilik kablosuz RF sistemlerde de mevcuttur. RF sistemler maliyet açısından en üst seviyede bulunmakta, bunun karşılığında da kablolama olmadığından kolay ve sorunsuz kurulum ve kullanım sunmaktadırlar. Kablolu sistemlerin yapabildiği tüm işlemleri radyo frekansı ile gerçekleştiren bu sistemler, binalarda kablolama yapılamayan durumlarda kurulabilecek en üst seviye akıllı ev çözümünü sunmaktadırlar [2]. 2. AKILLI EVLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK ARAÇLAR

Bu bölümde akıllı evlerde kullanılan bazı elektronik araçlar kısaca açıklanmıştır.

2.1. AKILLI KAMERALAR

Akıllı ev sistemi, sürekli olarak evin hangi bölümünde hareket olduğunu takip eder. Kameralar yardımıyla, evin içindeki ve dışındaki tüm görüntüler televizyon aracılığıyla izlenebilir. Sistem, evde kimse olmadığını fark ettiğinde ise, görüntüyü televizyona yansıtmak yerine, video kaydı tutar ve sesli ve görüntülü mesaj olarak sunar. Teknolojinin en gelişmiş teknikleri kullanılarak özel olarak işlenen gerçek zamanlı görüntüler, GPRS destekli cep telefonundan da görülebilir.

2.2. OTOMATİK KAPI KİLİDİ VE GİRİŞ KONTROLÜ

Akıllı ev sistemi ile ikinci bir güvenlik kontrolü oluşturulabilir. Sistem tarafından kontrol edilebilen dış kapı kilitleri ve anahtarlıkta taşınabilen ve bozuk para büyüklüğündeki akıllı çipler ile eve kimin ne zaman girdiği rahatlıkla takip edilebilir.

2.3. SU TAŞKINI VE DUMAN SENSÖRLERİ 

Su taşkını ve duman sensörleri, evde kimse yokken bile evin emniyetini sağlar. Herhangi bir acil durum karşısında istenilen kişiye elektronik posta ya da cep telefonu ile kısa mesaj gönderilir. Eğer istenilirse önceden belirlenmiş telefon numarası otomatik olarak aranır ve bant kaydı ile durum hakkında bilgi verilir.

2.4. HAREKETE DUYARLI IŞIKLAR 

Herhangi bir odaya girildiğinde, hareketi algılayan sensörler sayesinde, ışıklar kendiliğinden açılır ve yine aynı şekilde oda içerisinde hareket sonlandıktan belirli bir süre sonunda kendiliğinden kapanır. Böylece, herhangi bir sebeple açık unutulan ışıklar kapatılarak, önemli ölçüde elektrik tasarrufu sağlanmış olur. Benzer şekilde, gece belirli bir saatten sonra banyoya girildiğinde kendiliğinden açılan akıllı ışıklar, belirli bir oranda azaltılarak yakılır ve gözlerin kamaşması engellenir. Tüm aydınlatma sistemi uzaktan kumanda ile, televizyondan ve hatta cep telefonundan kontrol edilebilir.

2.5. AKILLI PERDELER VE PANJURLAR 

Tatildeyken bile evde biri varmış izlenimi yaratmak için, hava karardığında kendiliğinden perdelerin kapanıp ışıkların açılması ayarlanabilir. Akşam işten gelindiğinde perdeler kapanıp, ışıklar açılır. Hava ağardığında ise perdeler otomatik olarak açılır. Benzer şekilde panjurların tam kontrolü de sağlanabilir.

2.6. ISITMA VE SOÐUTMA SİSTEMİ KONTROLÜ 

Akıllı ev ile ısıtma ve soğutma sisteminin tam kontrolü isteğe bağlı olarak yapılabilir. Uzaktan ısıtma bilgilerine erişilebilir, belli saatlerde ısıtmayı açmak ya da kapatmak gibi programlar çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

2.7. SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ TELESEKRETER 

Akıllı ev, özel bir sekreter görevi üstlenerek alışılagelmiş telesekreter kavramının yeni nesil uygulamasını getirir. Akıllı telefon ve video sistemleri ile arayanların kayıtları sesli ve görüntülü mesajlar halinde iletilir. Evde kimsenin olmadığını fark eden hareket algılama sensörleri ve harekete duyarlı kameralar, kapıya gelen misafirin görüntülerini kaydeder ve bu görüntüyü elektronik posta veya kısa mesaj olarak cep telefonuna iletir. Aynı zamanda cevap verilmeyen telefon aramaları, sesli mesaj olarak sisteme kaydedilir ve cep telefonundan veya sistemden dinlenebilir.

2.8. EV SİNEMASI VE MÜZİK SİSTEMLERİ 

Evde bulunan DVD, televizyon, müzik sistemi gibi cihazlar, tıpkı uzaktan kumandalarından olduğu gibi akıllı ev sisteminden de kontrol edilebilir. Akıllı ev sistemi sayesinde, salondaki DVD oynatıcıyı kullanarak yatak odasındaki televizyondan sinema izlenebilir. Böylece her televizyon için ayrı bir DVD oynatıcı, video gibi cihazlara gerek kalmaz.

2.9. BAHÇE SULAMA SİSTEMİ KONTROLÜ 

Bahçedeki toprağın nem düzeyini takip eden sensörler sayesinde, bahçe sulama sistemi, yalnızca gerektiğinde devreye girer. Yağmur yağan bir günde, gereksiz yere sulama sisteminin çalışmaması, aşırı sıcaklarda ise daha sık devreye girmesi, bir telefonla sulama yapılması gibi özellikler, akıllı ev sisteminde mevcuttur.

2.10. KONUŞAN EV 

Akıllı ev sayesinde istenirse bilgiler sesli olarak iletilebilir. Bu özellik sayesinde, gerek ev içinde iken, gerekse ev dışında iken telefon vasıtası ile hangi ışıkların açık olduğu, evde kimse olup olmadığı gibi tüm sistem bilgilerine sesli olarak ulaşılabilir.

2.11. SICAKLIK SENSÖRLERİ

Evdeki her odanın ve dışarının ısısı sürekli olarak takip edilebilir. Benzer şekilde, bazı odaların daha sıcak tutulması gibi özellikler de akıllı evde bulunmaktadır.

2.12. KAYAN KAPILARIN OTOMATİK KONTROLÜ

Uzaktan kumanda ile açılabilen ya da birisi yaklaştığında kendiliğinden açılan bahçe kapısı, sadece hayatı kolaylaştırmakla kalmaz, konforlu bir yaşam da sağlar. Bu sistem kapının sıkıştığında kendiliğinden açılması gibi güvenlik fonksiyonlarını da içerir.

2.13. DOKUNMATİK EKRAN

Duvara monte edilebilen küçük fonksiyonel dokunmatik ekranlar ile tüm evi, bilgisayar ya da televizyon kullanmadan kontrol etmek, akıllı ev ile mümkündür. Bu şık ve özel tasarımlı ekranlar, modern bir hava katarken, sistemin kontrolünü de kolaylaştırmaktadır.

2.14. TELEVİZYONDAN KONTROL 

Evdeki herhangi bir televizyon kullanılarak, bilgisayardaki sistemin tamamen aynısı televizyondan görülüp, tüm ev istenilen herhangi bir yerden kontrol edilebilir. Ayrıca akıllı ev, internette gezinmek, doküman yazmak, müzik dinlemek ve hatta oyun oynamak gibi tüm işlemlerin, televizyon ekranından, evdeki herhangi bir odadan gerçekleştirilmesini sağlar.

2.15. CEP TELEFONU İLE KONTROL (GPRS) 

Ev dışında iken, sisteme uygun herhangi bir cep telefonu ile evdeki tüm sistem kontrol edilebilir ve hatta güvenlik kameralarından elde edilen görüntüler izlenebilir. Ayrıca telesekreter görevi yapan akıllı ev, mesajları anında elektronik posta ile iletir.

2.16. TELEFON, İNTERNET VE BİLGİSAYAR İLE KONTROL 

Herhangi bir yerden, sabit bir telefon ile aranıp, özel şifre tuşlanarak sistem kontrol edilebilir ve istenen ayarlar yapılabilir. İnternet yardımıyla işyerinden, adeta evdeymiş gibi, tüm akıllı ev sistemine ulaşılabilir, güvenli teknoloji ile akıllı eve istenildiği gibi kumanda edilebilir. Akıllı ev için özel olarak hazırlanmış bilgisayar kullanılarak, ev içinde iken tüm sistem kontrol edilebilir.

3. SONUÇ 

İçinde yaşadığımız dönem, bilim ve teknolojide önemli gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Özellikle iletişim teknolojisinde gözlenen gelişim son yıllarda çok önemli bir yere gelmiştir. İnternet sayesinde iletişimde varılmak istenen noktaya varılmış, dünya üzerinde sesli ve görüntülü olarak iletişim kurulamayacak mesafe kalmamıştır. Bilgisayarların yaşantımızın her alanına girmesi ile iletişim yöntemlerinin mekândan bağımsızlaşması, hayatımızı son yıllarda şaşırtıcı derecede değiştirmiş, insanlar yenilikleri takip etmekte ve hayatlarını bu yeni duruma adapte etmekte zorlanır duruma gelmişlerdir. Teknolojideki bu gelişmelerin yaşadığımız mekanlarla bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan akıllı bina kavramı, kullanıcıların yeni ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte ileri teknoloji sistemleri ile entegre olmuş mekanları kapsayan binaları ifade etmektedir. Değişen sosyal ve iş yaşamına uyum sağlamak açısından gerekli niteliklere sahip olan akıllı binalar, mekân tasarımı ilkelerine bir takım yenilikler de kazandırmaktadır.

Günümüzde akıllı konut kavramı, hem yabancı ülkelerde hem de ülkemizde yaygın olarak uygulanamamaktadır. Bunun sebebi akıllı konutun kapsadığı; genişletilmiş multimedya sistemlerinin, konutun her bölgesinde gerekli ayarlamaları yapan ısıtma ve soğutma sisteminin, konut içerisinde gerekli ışık konforunu hazırlayan aydınlatma sisteminin, kullanılan elektrik enerjisini kontrol eden ve tasarrufunu sağlayan sistemin, elektronik cihazların, güvenlik sistemlerinin ve özellikle bütün sistemleri internet ile birleştiren ve entegrasyonunu sağlayan komünikasyon teknolojisinin günümüzde oldukça yüksek bir maliyete sahip olmasıdır. Bu nedenle akıllı ev sistemleri, ülkemizde sadece fazla kullanıcıya sahip sitelerde ve entegrasyonu sağlanmamış tekil sistemler halinde uygulanabilmektedir. Akıllı konutta kullanılan sistemler farklı gelir gruplarına hitap edecek şekilde çeşitlendirilirse, yaygınlığı da artırılabilecektir. Akıllı konutta kullanılan enerji kullanımı ve tasarrufuna yönelik yenilikler, güneş ve rüzgâr enerjilerinden pasif ve aktif olarak yararlanılması, enerji sıkıntılarının yaşandığı günümüzde çok önemli bir sistemdir. Konutta, yakıt maliyetini ciddi şekilde etkileyen, harcanan elektrik enerjisinin büyük bir kısmını karşılayan bu sistemler, dünyada her geçen gün artan enerji sıkıntısına getireceği çözüm açısından her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Konutta akıllılığın gerektirdiği bazı negatif durumlar da söz konusudur. Bu olumsuzluklardan bazıları, sistemin entegre bir yapıya sahip olmamasından kaynaklanan sorunlardır. Ayrıca sistemlerdeki teknik yetersizlikler, bakım ve tamirin uzman gerektirmesi, herhangi bir problemin hangi üreticinin sorunu olduğunun anlaşılmaması vb. olumsuzluklar da yaşanmaktadır. Bu olumsuzluklar teknik sistemlerin, kullanıcıların ihtiyaçlarını sağlayacak şekilde tasarlanmamasından ve konuta bilgisayar eklemenin onu akıllı yapacağının düşünülmesinden kaynaklanmaktadır. Bu sorunların bazıları akıllı konut sistemleri oturdukça ve yaygınlaştıkça artan ihtiyaç doğrultusunda giderilecektir. Akıllı bir mimari, kullanıcıların uygunsuz ortamlarla ve biçimsiz sistemlerle boğuşmadan potansiyellerini en yükseğe çıkarabilecekleri bir ortam sağlamalıdır. İnternet ve multimedya sistemlerinin, işi evden yürütmeyi mümkün kıldığından, başta gençler olmak üzere insanların sosyal ilişkilerini zayıflattığı ve tembelleştirdiği düşüncesi de akıllı evlerin dezavantajları arasındadır.

Devamını oku

Metal Süsleme (Ferforje)

Metal süsleme sanatı (ferforje), geleneksel ve çağdaş mimaride yapı süsleme elemanları veya eşya olarak yer almaktadır.

Ferforje, yapısal ve estetik fonksiyonu olan sanattır. Yapısal fonksiyonu, koruma, aydınlatma ve kullanım eşyalarında görülebilir. Kapı, pencere, korkuluk ve avlu gibi elemanlar koruma amaçlıdır. Avize, fener ve lamba gibi eşyalar aydınlatma fonksiyonu olan eşyalardır. Kameliye, sandalye, masa, bank, yatak gibi eĢyalar da kullanım fonksiyonuna sahip eşyalardır. Ferforje sanatında estetik fonksiyon, süsleme amaçlı olan eşyaların yanı sıra yapısal fonksiyonlu eşyalarda da görülmektedir.

Birçok simgesel öğeli eşyalar sadece süs amacı taşımaktadır. Örneğin yapısal fonksiyonu dışında estetik fonksiyonu olanbir merdiven korkuluğu, koruyucu fonksiyonu dışında güzel duygular da uyandırmaktadır.

Metal süsleme sanatının estetik fonksiyonu, plastik ve stilistik örge ve öğelerin estetik etkisine bağlıdır.

Ferforje, mimari eleman olarak bazı teknik farklılıklarla dış ve iç mekânlarda kullanılmaktadır. Dış mekânlarda bahçe avlusu, bina ve avlu kapısı, pencere, balkon, merdiven korkuluğu yapı elemanları, fıskiye ve oturma takımları olarak kullanılmaktadır.

1.1. Strüktürel Kompozisyon Prensipleri
Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon oran-orantı, simetri-asimetri, denge, ritim
gibi temel prensipler ya da ilkeler üzerine kurulmaktadır.

Bir dekoratif kompozisyon olarak formsal gelişmesine göre açık, merkezi ve friz
kompozisyon türlerine ayrılmaktadır. Bu türlere göre geometrik yapısı veya birimlerin düzeni de belirlenmektedir.

1.1.1. Kompozisyonun Geometrik Analizi
Ferforje sanatında strüktürel kompozisyon geometrik yapı üzerine kurulan profil metallerden oluşturulan modüler düzenlemesidir.

Geometrik bir strüktürel düzenleme olarak ferforje kompozisyonu düzgün ve düzgün olmayan yapıya sahip olabilir.

Düzgün strüktürel kompozisyon, düzgün geometrik ağ ve kafes sistemi içinde, kare, dikdörtgen gibi şekilsel veya biçimsel elemanlarla oluşan kompozisyondur.

Düzgün olmayan, strüktürel kompozisyon, düzgün olmayan üçgen, üçgen gibi geometrik şekillerden oluşan kompozisyona denilir.

Bu kompozisyonların dışında bir kompozisyon yapısı karışık geometrik şekillerden de oluşabilir. Bu tür kompozisyon köşeli düzgün, yamuk ve yuvarlak geometrik şekil veya ağdan oluşmaktadır.

Strüktürel eleman (modül, motif), kompozisyonu oluşturan birim veya modüldür. Bu uygulamada elemanlar kare ve küptür.

1.1.2. Kompozisyonun Plastik Analizi
Kompozisyonun plastik analizi, strüktürel ağın dışında bütününde ve detayında şeklin biçimsel ve kontürel analizini içermektedir. Plastik analiz aynı zamanda stilistik (üslup birliği) analizini de içermektedir.

Bu stilistik analiz kompozisyonun motifsel plastikiyetinin belirlenmesi ve uyumudur. Plastik analiz büyük ölçüde motiflerde kullanılan bitkisel, geometrik gibi öğelerin stilistik özelliklerinin ayırt etmesini kapsamaktadır.

Stilistik açıdan geleneksel ve çağdaş çizgi taşıyan ferforje sanatı farklı tasarım çözümlerine ve yeni teknik buluşlara açık bir sanattır. Temelinde tekniğe bağlı olan ferforje, mimarinin stilistik karakterine uyarak kendi özellikleri içinde kalmaktadır. Kompozisyon yapı biriminin şekline stilistik motife ve modüler düzenine bağlıdır. Günümüzde genel olarak ferforje sanatı birçok geleneksel, klasik ve çağdaş stilleri kapsamaktadır. Geleneksel, milli, klasik ve neoklasik, barok ve kişisel tarzda eserler görülmektedir.

1.2. Yapım Resim
Yapım resim, bir ürün veya yapılacak olan bir işin teknik resim yöntemlerini kullanarak çizimidir. Bu resimde tüm detaylar verilmiş olup montaj ve renklendirme, perspektifsel görüntüleri de çizilir.

1.2.1. Mekân Araştırma Taslağı
Her bir uygulama, ferforjenin uygulanacağı mekân veya yerlerin incelenmesiyle başlar. Bu amaçla yerle ilgili tespitler yapılır ve krokiler çizilir. Yapıyla ilgili proje ve plânlar incelenir. Projeye uygun çözüm detaylar saptanır. Neticede uygulanacak olan kapı, pencere, basamak ve korkuluk gibi elemanların ölçüleri alınır. Bu ölçülere göre ölçekler hesaplanarak ölçekli araştırma krokileri ve yapım taslakları geliştirilir.

Metal süsleme temel dekoratif kompozisyon kurallarına dayalı ve çeşitli modelaj aletleri, araç ve gereçleriyle yapılmaktadır. Bu gereçleri doğru kullandıktan ve istenilen teknik şekillendirme bilgilerini aldıktan sonra çalıştığınız alanda yapacağın tasarımlar, uygulamalar daha anlaşılır olacaktır. Üç boyutlu şekillendirme tasarımların taslak çizimlerini kaliteli biçimde yapmak daha sonraki şekillendirme işlerinde size yol gösterecektir. Yapmak istediğiniz taslağı kâğıdın üzerine çeşitli resim teknikleriyle çizebileceksiniz. Taslak yapım resmi okuyarak ve şekillendirme işlem sırasını takip ederek doğru şekillendirme ve kaliteli bir iş yapmış olacaksınız.

1.2.2. Ferforje Kompozisyon Araştırmaları
Ferforje elemanlarının ölçülerine göre bina, mekân ve yerin konseptine ve stiline uygun kompozisyon araştırmaları yapılır.

1.2.3. Yapım Resmi Taslak Çizimi
Kompozisyon araştırmalarının sonucunda genel teknik verileri ile birlikte temel ve ayrıntılı taslak çizimler yapılır.

1.2.4. Fonksiyon Çizimi
Birçok uygulama için geçerli olan ayrıntılı ölçüsel, şekilsel ve fonksiyonel çizim yapılır. Bu tür çizimlerde örneğin merdiven parçalarının birbirine montajını gösteren çizim olabilir.

1.2.5. Ferforje Detay Çizimi
Detay çizimi kullanılacak veya tasarlanıp yapılacak elemanların daha ayrıntılı çizimlerini içermektedir.

Devamını oku